1. /
    2. Użyteczne informacje
    3. /
    4. Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Tulup.pl

§ 1 Informacje ogólne

1.1. Sklep Tulup.pl prowadzony jest przez firmę Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o., Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON: 243492288, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000493662.

Dane rejestrowe: Drukarnia Piga Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

Osobą upoważnioną do reprezentowania firmy jest Prezes Zarządu - Mateusz Gabryś.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, a dokonanie zakupu świadczy o jego akceptacji.

1.3. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy TULUP.PL a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Odstępstwa rozpatrywane są jedynie w sytuacjach, gdy zostały uprzednio potwierdzone pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały określone w niniejszych warunkach handlowych.

1.4. Klient dokonując zamówienia zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych osobowych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

2.1. Przedstawione przez TULUP.PL w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez stronę TULUP.PL w formie formularzy on-line lub pisemnie na adres e-mailowy.

2.2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.

2.3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3 Płatność

3.1. Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., do każdego zamówienia wystawia Fakturę VAT w formie elektronicznej, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). Przyjęte dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi przez Kupującego, w formularzu zamówienia, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane zamawiającego i dane do faktury VAT mogą być różne. Dane te muszą być zdefiniowane przez Kupującego, w momencie składania zamówienia poprzez sklep internetowy. Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo zwrócić się do Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o.,z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Przemysłowa 68, o przesłanie faktury wystawionej zgodnie z powyższymi zapisami w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres mailowy: ksiegowosc@piga.pl lub pocztą na adres: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

3.2. Płatności za zamówienia można dokonywać w formie:
- przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU;
- przelewu tradycyjnego na numer konta: 08 1050 1399 1000 0090 8169 5265
- gotówki w postaci przesyłki za pobraniem - płatność za pobraniem wynosi 20 zł.

3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

Informujemy, że kwota płatności za pobraniem nie powinna przekraczać 500 zł. Zamówienia powyżej tej kwoty muszą zostać całościowo opłacone przed rozpoczęciem procesu realizacji.

§ 4 Dostawa

4.1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew tradycyjny na numer konta: 08 1050 1399 1000 0090 8169 5265;

- płatność w systemie PayU;

4.2. Za początek terminu realizacji zamówienia uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Następuje to po otrzymaniu kompletu informacji dotyczących zamówienia. Termin realizacji wysyłki podany jest każdorazowo na karcie produktu w procesie składania zamówienia. Do tego należy doliczyć od 1-3 dni roboczych dla kuriera.

4.3. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej GLS

- firmy kurierskiej DPD 

- odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie Tulup Polska, 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 68 należy dokonać wcześniejszej płatności

§ 5 Rękojmia

5.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

5.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

5.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

5.7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres tulup@tulup.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

5.8  Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. ul. Brata Alberta 4. 40-951 Katowice. skrytka pocztowa nr 178. sekretariat tel.: (32) 35 68 100.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy tulup@tulup.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

7.4. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu związanych ze zwrotem towaru przez Klienta w wyniku odstąpienia od umowy.

7.5. Towar należy odesłać w przeciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Szczegółowe informacje o odstąpieniu od umowy wraz z formularzem zwrotu możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem: prawo odstąpienia od warunków umowy

§ 8 Reklamacje

8.1. Sprzedający udziela 24- miesięcznej gwarancji na oferowane produkty. Termin ten obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

8.2. Sprzedający dostarcza instrukcję montażu produktu. Niezastosowanie się do jej wytycznych wyklucza możliwość reklamacji produktu.

8.3. Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail: tulup@tulup.pl.

8.4. Postawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa produktu dostarczonego od oferowanego w serwisie. Za nieistotne ustępstwa uznaje się nieznaczne różnice kolorystyczne, niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża. Ustępstwa te są nie do uniknięcia w procesie produkcji, a różnice kolorystyczne mogą wynikać z ustawień monitora użytkownika. Reklamacji nie podlega też sposób dzielenia materiału, jeżeli Kupujący nie zasugerował nietypowego dzielenia przy składaniu zamówienia.

8.5. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

8.6. W przypadku uznania, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, tzn. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub towar wydany został w stanie niekompletnym, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę produktu na nowy lub w przypadku braku takiej możliwości- zwrotu opłaconych środków za zamówienie.

8.7. Sprzedający ma prawo żądać zwrotu wadliwego towaru od klienta.

8.8. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych fototapety po jej naklejeniu, reklamacja nie zostanie uznana.

8.9. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec sprzedającego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

9.2. TULUP.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

9.3. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.